MYŠLIENKY NA DEŇ

Lesson on how to stay peaceful

Think about all the things that worry you. Write them down on a piece of paper.
Reflect on the ones you can control and write these on another piece of paper. Against each of the things you can control write what you could do about them. Free yourself from all the other worries which you cannot do anything about.
This is a good lesson on how to stay peaceful.


LEKCIA AKO SA STAŤ POKOJAPLNÝM


Rozmýšlaj o všetkých veciach ktoré Ti robia starosti.Zapíš si ich na kus papiera.
Zobraz si tie, ktoré možeš kontrolovať a zapiš si ich na druhý kus papiera.Voči každéj jednej veci ktorú možeš kontrolovať si napíš čo by si mohol pre ňu urobiť..
Osloboď sa od všetkých iných starostí, pre ktoré nemožeš urobiť nič.
Toto je dobrá lekcia ako sa stať pokojaplným..

Open Heart

The heart is like a flower - unless it is open it cannot release its fragrance into the world. The fragrance of the heart is made up of the qualities and virtues of our spirit.Most of us have learned how to keep our heart closed in a world that would trample all over us if we let it. Being open hearted today seems to require tremendous courage. It is a courage which comes only when we realise that no one can hurt us, no matter what they say or do. They may hurt our body, but if we have realised we are spirit, nothing outside can touch us, if we so decide. Little by little, practice opening your heart to those you think have hurt you. Realise it wasn't them that hurt you, it was yourself. And it taught you not to trust and you closed your heart.A closed heart is in need of opening. And when you do, you will have begun to heal yourself.

Om shanti 

Pozdravujem z príležitosti festivalu svetiel DIWALI ..tak velmi oslavovaného v Indii..Happy Diwali !

Nech vám vaše vnútorné svetlo pokoja radosti a spokojnosti stále svieti a zapaľuje svetlo v druhých! Nech Božie svetlo zapáli každú dušu ,tak aby tá žiara svetla a lásky rozpustila strach a temnotu..Nech toto svetlo stále svieti cez vaše oči a prebúdza hľadajúce duše,,
Krásny svetelný deň všetkým!!!

​Generosity

Do not hide the treasures in your heart in fear that they will be stolen - instead share them and find they multiply.
​ŠTEDROSŤ​
Neskrývajte poklady vo vašom srdci v strachu, že budú ukradnuté-
miesto toho sa s nimi podelte a zistíte že sa násobia.

The Fragrance Of Positive Thoughts

Some people say that it is very difficult to be positive in this highly negative world. But just as an incense stick spreads fragrance everywhere and dispels bad odour, the power of constantly pure and positive thoughts can transform the negative attitudes and atmosphere of any person or place.

VOŇA POZITÍVNYCH MYŠLIENOK

Niektorí Ľudia vravia že je veľmi ťažké byť pozitívnym v tomto vysoko negatívnom svete. Ale tak ako vonná tyčinka vyžaruje vôňu všade vôkol a rozoženie zápach,

sila neustále čistých a pozitívnych myšlienok môže transformovať negatívne postoje a atmosféru každej osoby a miesta..


Enthusiasm

A caged bird has the ability to fly, but is unable to spread its wings and soar. I need to remind myself that being enthusiastic in all situations is like being a free bird reaching great heights.
When I experience this inner freedom and appreciate the joy it brings, I will be able to sustain it even when things go wrong. To be enthusiastic is to be free.
ODUŠEVNENIE
Zavretý vták má schopnosť lietať, ale nie je schopný rozprestrieť svoje krídla a vzlietnuť..Potrebujem si pripomínať, že byť oduševneným vo všetkých situáciách je ako byť slobodným vtákom dosahujúcim veľkých výšok..
Keď mám zážitok vnútornej slobody vážim si radosť ktorú to prináša ,a budem schopný vydržať aj keď veci nepôjdu správnym smerom..
Byť oduševneným znamená byť slobodným


Seed of Peace

If we plant a positive, clean seed of thought and concentrate on it, we give it energy, like the sun gives to a seed in the earth. And as the seed in the earth awakens, stirs and begins to grow, the thoughts on which we concentrate awaken, stir and begin to grow. So let us sow positive thoughts.
Each morning before we begin the journey of the day let us sit still, in silence, and sow the seed of peace. Peace is harmony and balance. Peace is freedom from the burden of negativity and wastefulness. Let peace find its home within us. Peace is our original strength, our eternal tranquility of being.


SEMENO POKOJA
Ak zasadime pozitívne a čisté semeno myšlienky a sústredime sa na neho, dávame mu energiu tak ako ju slnko dáva semenu v zemi..
Tak ako semeno v zemi sa prebudí, pohne sa a začne rásť, tak aj myšlienky na ktoré sa sústredíme sa začnú hýbať a rásť..
A tak dovolte rásť pozitívnym myšlienkam..
Každé ráno predtým ako začneme cestu do dňa sedte pokojne v tichu a saďte semeno pokoja..
Pokoj to je harmónia a rovnováha.
Pokoj je sloboda od ťažoby negativity a zbytočností..
Nech pokoj nájde svoj domov v nás..
Pokoj je našou originálnou silou večným kľudom našej bytosti..

The First Step

Don't let the distance to be travelled deter you from taking the first step.


Nenechaj vzdiaľenosť aby ťa odstrašovala od prvého kroku.

Great Expectations

The root of all needs and expectations is an unfulfilled spiritual desire. Satisfy your spiritual desires through the practice of meditation and you'll be able to interact successfully with anyone.
No longer needy, you will enter into relationships simply to share and enjoy. There'll be no strings attached in the way you give of yourself; your love will be unconditional.

Pre viac myšlienok na deň si môžte pozrieť našu fb stránku alebo instagram: